Warunki korzystania

Regulamin użytkowania

Na tej stronie znajdują się zasady i warunki, na jakich możesz korzystać z tej Witryny. K&K Skin Care LLC DBA K&K Skin Products może aktualizować ten wpis i modyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PODLEGA WARUNKOM OKREŚLONYM W NINIEJSZYM. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

K&K Skin Products zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, bez żadnych zobowiązań i bez wymogu powiadomienia, do zmiany, ulepszenia lub poprawienia informacji, materiałów i opisów w tej Witrynie oraz do zawieszenia i/lub odmowy dostępu do tej Witryny w zaplanowanych lub nieplanowanej konserwacji, modernizacji, ulepszeń lub poprawek. Chociaż K&K Skin Products dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualne i dokładne informacje. Informacje i materiały zawarte w tej Witrynie mogą zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości. Wszelkie informacje datowane są publikowane wyłącznie według daty i Firma K&K Skin Products nie podejmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za aktualizację lub zmianę jakichkolwiek takich informacji. Firma K&K Skin Products może w dowolnym momencie wycofać lub zmienić dowolny produkt lub usługę opisaną lub oferowaną w tej Witrynie.

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w tej Witrynie oraz wszelkie treści w niej zawarte są wyłączną własnością Produkty do pielęgnacji skóry K&K . Niniejsza witryna internetowa jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku. Możesz drukować i pobierać dowolne informacje lub część tej Witryny wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, oprawiać, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać lub w inny sposób wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób do celów komercyjnych lub publicznych, w całości lub w części, jakichkolwiek informacji, oprogramowanie, produkty lub usługi uzyskane z tej Witryny, z wyjątkiem celów wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, bez Uprzednia pisemna zgoda firmy K&K Skin Products . Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny i/lub jakichkolwiek innych systemów K&K Skin Products , w tym między innymi przed nieupoważnionym dostępem systemów K&K Skin Products , niewłaściwe użycie haseł lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek innych informacji jest surowo zabronione. Nie możesz korzystać z tej Witryny w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić jakikolwiek Witryna internetowa lub usługa K&K Skin Products lub zakłócanie korzystania z nich przez jakąkolwiek osobę trzecią Strona internetowa lub usługa K&K Skin Products . Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do żadnego z nich Strona internetowa lub usługa K&K Skin Products , systemy komputerowe lub sieci z nimi połączone Witryna internetowa lub usługa K&K Skin Products poprzez włamanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Zgadzasz się, że nie będziesz angażować się w żadne działania związane z tą Witryną, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.

Zabrania się przesyłania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, podżegających, pornograficznych lub bluźnierczych, a także jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić zachowanie lub zachęcać do zachowania, które można by uznać za przestępstwo karne, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać prawo . Produkty K&K Skin będą w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi, które zwracają się lub wydają polecenia K&K Skin Products do ujawnienia tożsamości osób zamieszczających takie informacje lub materiały.

Produkty i usługi dostępne w Witrynie oraz wszelkie ich próbki, które możemy Ci udostępnić, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie możesz sprzedawać ani odsprzedawać żadnych produktów lub usług ani ich próbek, które kupiłeś lub w inny sposób od nas otrzymałeś. Zastrzegamy sobie prawo, za powiadomieniem lub bez, do anulowania lub zmniejszenia ilości dowolnego zamówienia do realizacji lub produktów lub usług, które mają zostać dostarczone Tobie, co według naszego wyłącznego uznania może skutkować naruszeniem naszych Warunków .

Zasady wysyłki/opłat

Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 48 godzin od zakupu. Twoja płatność kartą kredytową zostanie autoryzowana w momencie zakupu i obciążona o północy w dniu zakupu. Twoja płatność PayPal zostanie pobrana z Twojego konta natychmiast po zakupie. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane natychmiast po zakupie, a informacje o śledzeniu zostaną przesłane po wysyłce. Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 75 USD w Stanach Zjednoczonych. Stawki za wysyłkę międzynarodową mogą się różnić.

Własność intelektualna

Znaki towarowe, logo i znaki usług (łącznie zwane „Znakami”) wyświetlane w tej Witrynie są własnością firmy K&K Skin Products i inne strony. Zabrania się używania jakichkolwiek Znaków w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy K&K Skin Products lub osoba trzecia, która może być właścicielem Znaków. Wszystkie informacje i treści, w tym wszelkie programy dostępne na stronie lub za jej pośrednictwem Witryna internetowa K&K Skin Products („Treść”) jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, wyświetlanie, publikowanie, sprzedaż, udzielanie licencji, tworzenie dzieł pochodnych lub wykorzystywanie jakiejkolwiek Treści dostępnej w serwisie lub za jego pośrednictwem Witryna internetowa K&K Skin Products do celów komercyjnych lub publicznych, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie.

Informacja medyczna

Zawartość tej Witryny, w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, informacje uzyskane od stron trzecich, oprogramowanie i inne materiały zawarte w Witrynie, służą wyłącznie celom informacyjnym. Treść nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady lekarskiej ani nie zwlekaj z jej zasięgnięciem z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej Stronie.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza i nie oznacza powiązania, sponsorowania, poparcia, zatwierdzenia, dochodzenia, weryfikacji lub monitorowania przez K&K Skin Products wszelkich informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich. W żadnym wypadku nie Firma K&K Skin Products ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte na tej stronie internetowej oraz za korzystanie lub niemożność korzystania z takiej strony internetowej. Dostęp do dowolnej innej strony internetowej powiązanej z Korzystanie ze strony internetowej K&K Skin Products odbywa się na własne ryzyko. Należy mieć świadomość, że strony internetowe, do których prowadzą odnośniki, mogą zawierać regulaminy, postanowienia dotyczące prywatności, poufności, przepisy dotyczące przekazywania danych osobowych oraz inne postanowienia różniące się od przepisów zawartych na Stronie internetowej. Witryna internetowa produktów K&K Skin . Firma K&K Skin Products nie ponosi odpowiedzialności za takie postanowienia i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z takimi postanowieniami.

Roszczenia o naruszenie

Firma K&K Skin Products szanuje własność intelektualną innych osób i wymaga od Ciebie tego samego. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), której tekst można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. praw autorskich Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Firma K&K Skin Products niezwłocznie odpowie na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należycie zgłoszone jej wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich wskazanemu w poniższym powiadomieniu. Jeśli uważasz, że Twoje treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, podaj Agentowi ds. praw autorskich produktów K&K Skin następujące informacje:
· Zidentyfikuj dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone lub – jeśli niniejsze Powiadomienie obejmuje wiele dzieł – możesz przedstawić reprezentatywną listę dzieł chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone.
· Zidentyfikuj materiał lub link, który Twoim zdaniem narusza prawo, i podaj opis, gdzie w Witrynie znajduje się utwór naruszający prawo.
· Podaj swój adres korespondencyjny, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail.
· W treści Powiadomienia należy umieścić oba poniższe stwierdzenia:
· Niniejszym oświadczam, że wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani przez prawo (np. dozwolony użytek).
· Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są dokładne i pod rygorem odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że jestem właścicielem lub upoważnionym do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa wynikającego z prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone.
· Podaj swoje pełne imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny lub fizyczny.
Dostarcz niniejsze Zawiadomienie wraz ze wszystkimi elementami do Produkty K&K Skin pod adresem:
info@kkskinproducts.com

Chwila Firma K&K Skin Products traktuje wszystkie takie powiadomienia poważnie. Możesz ponieść odpowiedzialność za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie), jeśli złożysz fałszywe oświadczenie, że treść lub działanie narusza prawo. Jeśli nie masz pewności, czy materiał narusza Twoje prawa autorskie (w tym, czy użycie materiału chronionego prawem autorskim może stanowić dozwolony użytek), możesz zwrócić się o poradę do prawnika.

Polityka zwrotów

Stoimy za naszymi produktami! Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony ze swojego produktu K&K Skin Products , masz 30 dni na zwrot produktu i pełny zwrot pieniędzy (pomniejszony o koszty wysyłki i obsługi w przypadku zamówień międzynarodowych).

Wyślij e-mail na adres info@kkskinproducts.com, aby poprosić o zwrot pieniędzy. Przygotuj numer zamówienia i wyjaśnienie dotyczące zwrotu pieniędzy. Wyślemy opłaconą z góry kopertę na zwracany produkt, a następnie zwrócimy pieniądze. Zwrot środków następuje w ciągu 24–48 godzin.

Brak gwarancji

Firma K&K Skin Products nie gwarantuje jakości, dokładności ani kompletności jakichkolwiek roszczeń, oświadczeń lub informacji zawartych w tej Witrynie. Dalej, Firma K&K Skin Products nie składa żadnych oświadczeń co do przydatności jakichkolwiek informacji i/lub produktów przedstawionych w tej Witrynie lub jakiejkolwiek innej witrynie internetowej do jakichkolwiek celów. Wszystkie produkty i informacje są dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji ani warunków. W żadnym wypadku nie K&K Skin Products nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody szczególne, pośrednie lub wtórne, powstałe w wyniku lub w związku z wykorzystaniem treści dostępnych w tej Witrynie.

Firma K&K Skin Products nie gwarantuje informacji, usług lub produktów przedstawionych w niniejszym dokumencie ani ogólnie sposobu korzystania z tej Witryny przez użytkownika, wyraźnie lub pośrednio, w jakimkolwiek konkretnym celu i wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji tytułowych, niemających charakteru naruszenia, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Staramy się jak najdokładniej opisywać nasze produkty w Witrynie; jednakże w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy, że opisy produktów, kolory, informacje lub inne treści dostępne w Serwisie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne i wolne od błędów. K&K Skin Products nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji lub usług udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem tej Witryny. Mimo że informacje przekazane Państwu w tej Witrynie zostały uzyskane lub skompilowane ze źródeł K&K Skin Products uważa się za niezawodne, K&K Skin Products nie może i nie gwarantuje dokładności, ważności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji lub danych udostępnionych użytkownikowi w jakimkolwiek konkretnym celu. Rozumiesz to K&K Skin Products nie obsługuje ani nie kontroluje produktów, usług, informacji, porad ani treści oferowanych przez jakąkolwiek stronę trzecią uczestniczącą w Witryna internetowa produktów K&K Skin . Żaden Firma K&K Skin Products ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, członków kierownictwa lub pracowników, ani żaden zewnętrzny sprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności ani nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które poniesiesz w przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia lub przerwania niniejszej Witryny lub w wyniku działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej strony zaangażowanej w udostępnianie Ci tej Witryny, danych w niej zawartych lub produktów lub usług oferowanych w tej Witrynie, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z Twoim dostępem, niemożnością dostępu lub korzystanie z Witryny lub tych materiałów, niezależnie od tego, czy okoliczności powodujące taką przyczynę mogły znajdować się pod kontrolą K&K Skin Products lub dowolnego dostawcy dostarczającego oprogramowanie lub usługi. W żadnym wypadku nie będzie Firma K&K Skin Products lub jakiekolwiek inne strony ponoszą wobec Użytkownika odpowiedzialność, kontraktową lub deliktową, za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, szczególne, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe lub za jakiekolwiek inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli Firma K&K Skin Products lub jakakolwiek inna strona została powiadomiona o takiej możliwości. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi transmisję wirusów, które mogą zainfekować Twój sprzęt, awarię sprzętu mechanicznego lub elektronicznego lub linii komunikacyjnych, problemy z telefonem lub inne problemy z połączeniami (np. brak dostępu do dostawcy usług internetowych), nieuprawniony dostęp, kradzież, błędy operatora, strajki lub inne problemy pracownicze lub jakiekolwiek działanie siły wyższej. K&K Skin Products nie może i nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do Strony internetowej.

Różnorodny

Niniejsze Warunki podlegają prawu federalnemu i prawu stanu Arizona i będą interpretowane zgodnie z nimi, bez względu na przepisy kolizyjne. K&K Skin Products i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji dowolnego sądu stanowego lub federalnego z siedzibą w stanie Arizona w związku z jakimkolwiek pozwem, działaniem lub postępowaniem wynikającym lub związanym z niniejszymi Warunkami, a strony bezwarunkowo zrzekają się swoich praw do rozprawa przysięgłych. Wszelkie powództwa, jakie możesz wnieść w związku z korzystaniem z tej Witryny, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub ich część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby wpłynąć na intencję niniejszych Warunków oraz pozostała część niniejszych Warunków będzie nadal obowiązywać z pełną mocą. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy K&K Skin Products a Tobą w odniesieniu do tej Strony internetowej i zastępuje ona wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację, umowy i porozumienia pomiędzy K&K Skin Products a Tobą w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Jakakolwiek awaria do Produkty K&K Skin do wyegzekwowania lub opóźnienia do K&K Skin Products w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw przyznanych w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za ciągłe zrzeczenie się lub modyfikację przez K&K Skin Products dowolnego takiego prawa i Firma K&K Skin Products może w terminie przewidzianym przez obowiązujące prawo wszcząć odpowiednie postępowanie prawne lub słuszne w celu wyegzekwowania któregokolwiek lub wszystkich praw przyznanych w niniejszym dokumencie, a jakikolwiek wcześniejszy brak egzekucji lub opóźnienie w egzekucji nie będzie stanowić obrony.

©2024 Produkty K&K Skin. Wszelkie prawa zastrzeżone